Tedarik Zinciri Politikası

EKİN TEKNOLOJİ SAN. TİC. VE A.Ş.

TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

Ekin Sanayi A.Ş. olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Sadece kendi operasyonlarımızla sınırlı kalmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısı benimsiyoruz. Çevreye, çalışanlarına ve topluma saygılı bir üretim bizim için çok önemli ve tedarikçilerimizin de benzer bir yaklaşım geliştirmesini teşvik ediyoruz.   

Ekin Tedarik Zinciri Politikası, firmaya mal ve hizmet sağlayan tüm küresel tedarikçilerimizden uymasını beklediğimiz çevresel, sosyal ve etik sorumlulukları tanımlıyor. Tedarikçilerimizin Politika’ya uymasını ve Politika’yı çalışanlarına ve kendi tedarik zincirlerine iletmelerini bekliyoruz. Küresel tüm tedarikçi sözleşmelerimiz Politika’yı içeriyor ve tedarikçilerimizi, Politika’ya uyan kuruluşlardan seçiyoruz.  

Politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir.       

Yasa ve Yönetmeliklere Uyum

Tedarikçiler uygulanabilir yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamalıdır.

Zorla Çalıştırma  

İstihdam gönüllülük esasına bağlı olmalıdır. Tedarikçiler hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmamalı, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz uygulamamalı ve orijinal kimlik belgelerini alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamalıdır.  

Adil ve Eşit Muamele 

Tedarikçiler işe alımda ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite,  hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrımcılık yapmamalıdır. Çalışanlara değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş ortamı oluşturulmalıdır. Taciz ve kötü muamelenin hiçbir türüne tolerans gösterilmemelidir.  

Güvenli ve Temiz İş Ortamı 

Tedarikçiler, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamakla sorumludur. İş kaynaklı kaza ve hastalıkları önlemek ve riskleri en aza indirmek için gerekli kontrollerin ve bakımların yapılması, güvenlik prosedürlerinin izlenmesi ve koruyucu ekipmanların sağlanması gereklidir. Bu çerçevede gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmeli; eğitimler, kazalar ve bunlara karşı alınan önlemler kayıt altına alınmalıdır. Uygulamalar yürürlükte olan ulusal kanun ve düzenlemelerle uyumlu olmalıdır. 

Çevrenin Korunması 

İlgili tüm çevre yasa ve düzenlemelerine uyulmalıdır. Gerekli çevre izinleri alınmalı ve yasalara uygunluğu temin edilmelidir. Tedarikçi tüketimlerini, karbon ve hava salınımlarını, doğal kaynak kullanımını ve atıklarını en aza indirmek için çalışmalıdır. Kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımı çevreye zarar vermeyecek şekilde kurallara uygun olmalıdır. Atıkların bertarafı ve atık suların tahliyesi çevresel yükümlülükler ve limitler çerçevesinde yapılmalıdır. Karar alma süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.  

Kalite ve Gıda Güvenliği 

Ürün ve hizmetler, ilgili kanunlarca öngörülen kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Gıda güvenliği ve kalite kuralları ile ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001 Kalite Standartları gözetilmelidir.  

Etik İlkeler 

Tedarikçiler tabi oldukları tüm kanun ve yönetmeliklere uymalıdır, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtlarını şeffaf ve güncel tutmalıdır. 

Tedarikçiler yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeli; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemelidir. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmalıdır. Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmalı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumalıdır.   

Politika İhlallerinin Bildirilmesi: Paydaşlarımız kanun, yönetmelik ve Ekin Tedarik Zinciri Politikası’nın ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu telefon veya web hattı üzerinden bildirebilir. Yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecektir ve kanunlar izin verdiği şekilde kimlikleri gizli kalacaktır. Ekin’e aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak ihlaller iletilebilir. 

Web Sitesi: https://ekin.com/

E-posta: tr@ekin.com

Telefon: +90 (212) 425 26 24